יצירת קשר

מרינה איצקוביץ’ – בטלפון: 04-9015391 | דוא”ל: [email protected]

יוליה מאיר – בטלפון: 04-9015186 | דוא”ל: [email protected]

 

נוהל מלגות סיוע כלכלי-מלגות סיוע כלכלי משבר קורונה 2020 (פעימה 2):

תאריך תוקף:

17.05.2020-17.06.2020

מבוא:

נוהל מלגת קורונה הוגדר כמתן מענה בנסיבות המשבר והשלכותיו  על מצבם הכלכלי של חלק מהסטודנטים. פעימה שנייה במטרה לתת מענה נוסף לקשיים הכלכליים שהוצגו על ידי הסטודנטים.

מהות:

מתן מענה אד הוק  לסטודנטים הזקוקים לעזרה כלכלית  כתוצאה ממשבר הקורונה במימון שכ”ל ובאופן שלא יעלה על שכ”ל של הסטודנט לתש”ף ובכל מקרה לא יעלה על גובה שכר הלימוד האוניברסיטאי לשנה”ל תש”ף

מסמכים ישימים:

נספח א’ -דף מידע  לסטודנט /ית לבקשת המלגה

הגדרות:

ועדת מלגות אד הוק:

א. הרכב הועדה:
דקנית  הסטודנטים – יו”ר הוועדה
מנהלת סיוע כלכלי – חברת הוועדה
רכזת מלגות – מזכירת הוועדה
מנהלת מדור שכר לימוד
נציג מנהל סטודנטים
ועדת המלגות רשאית להתכנס בישיבה מקוונת ( באמצעות ZOOM)
בכל ישיבת ועדת מלגות תרשמנה  החלטות הועדה בכרטיס בקשת מלגה במכלול. בנוסף יועבר פרוטוקול חתום ע”י חברי הוועדה וסרוק (PDF ) למדור שכ”ל.

תקציב מלגות

תקציב המלגות לעניין הקורונה עומד על סכום של 112,500 ₪

שיטה

הפצת מידע- המלגה תפורסם באמצעים המקובלים במכללה

 1. הסטודנט ימלא טופס בקשה מקוון למלגה דרך מערכת המידע האישי, ישלים את הפרטים הנדרשים ויצרף את כל האישורים המצוינים בטופס הבקשה (המסמכים המצורפים יהיו סרוקים וישמרו בתיק האישי של הסטודנט במכלול).
 2. יישלחו הודעות אישיות במייל ובsms

קריטריונים לפסילת בקשה:

 1. סטודנט שהורשע בוועדת משמעת
 2. סטודנט אשר לא שילם דמי רווחה
 3. אי הגשת מסמכים באופן מלא כנדרש במעמד הגשת הבקשה בטווח המועדים שפרסמו כזמן הגשה.
 4. אי עמידה בלוח הזמנים להגשת המלגה
 5. מי שקיבל תשובה חיובית בוועדה ראשונה של מלגת קרן קורונה 1

תהליך ערר על החלטת הוועדה

לאור הנחיות הממשלה והמעבר למתכונת ” עבודה בחירום” לא יתאפשר הליך ערר, במטרה לפעול במהירות וביעילות בנסיבות שלעיל.
סטודנטים שאינם זכאים להגיש בקשה למלגה
 • סטודנטים שלימודיהם מומנו  במלואם ע”י גורם מממן כגון : המוסד לביטוח לאומי, צה”ל, מימון מקום העבודה ,מימון משרד ממשלתי ( מנהל הסטודנטים במשרד הקליטה)
 • סטודנטים שקיבלו מלגות עידוד מהחוגים שימור ותאטרון בתש”ף .

זכאים להגיש מלגה:

 • סטודנטים שתכנית לימודיהם בתש”ף הנה מינימום 30 נ”ז
 • סטודנטים המקבלים הטבה ע”פ חוק חיילים משוחררים(/שירות לאומי)

  עדיפות תינתן לסטודנטים הבאים :

 • שסך המלגות שקיבלו מהמכללה עולה על 85% כך שתוספת הפעימה תעלה על שכר לימוד מלא לפי שהגדיר מל”ג לתש”ף
יובהר בזאת כי מלגת קורונה תינתן עד להשלמת גובה שכר הלימוד (לכל היותר) של הסטודנט ובכל אופן לא יעלה על שכר הלימוד האוניברסיטאי כפי שפורסם ע”י המל”ג לתש”ף

לוח הזמנים להגשת הבקשות ולמתן תשובות:

לוח זמנים למחזור מיוחד זה לתקופת הקורונה
מועדי הגשה : 19.05.2020  עד  21.05.2020  בשעה 00:00 באופן מקוון
ועדת המלגות  תתכנס ב17.06.2020
פרסום תשובות- 24.06.2020

הערות:

לא תינתן אפשרות נוספת להיכנס לבקשה המקוונת  ו/ או לשנות ולהוסיף פרטים או נתונים לאחר שליחת טופס הבקשה.
אי הגשת מסמכים במלואם תגרור פסילת הבקשה ואי בדיקתה
החלטות ועדת המלגות ישלחו למייל המעודכן במערכת המכלול עם סיום ועדת המלגות.
ערעור:
 1. לא יתאפשר ערר.
 2. ההחלטה הינה סופית.

קריטריונים לקביעת ניקוד לצורך זכאות למלגת קורונה:

 1. סטודנט/ית שיציג מכתב פיטורין בשל משבר הקורונה מתאריך 15.2.2020
 2. סטודנט שהוצא בעל כורחו לחל”ת והציג מסמכי יציאה לחל”ת מתאריך 15.2.2020
 3. סטודנט/ית שיציג מכתב פיטורין שלו ושל בן/ת הזוג ממועד 15.2.2020
 4. גובה המלגות שקיבל עד כה
 5. זכאות למימון מגורמי חוץ

עצמאיים:

 1. יגישו אישור הכנסות של העסק של השנה האחרונה עד פרוץ המשבר: מחודש אפריל 2019 ועד לפרוץ המשבר בחודש מרץ 2020 , חתום ע”י רואה חשבון.
 2. הצהרה ומכתב אישי המפרט סוג העסק וכיצד באה לידי ביטוי הפגיעה בו.

תקנון מלגת קורונה תש"ף – דף לסטודנט (פעימה 1):

מהות:

הקרן מיועדת לסטודנטים אשר נפגעו במישרין ממשבר הקורונה. יודגש כי ידרשו מסמכים המעידים על שינוי במצב , לצורך בדיקת מתן סיוע.

לוח זמנים להגשה:

מועדי הגשה : 1.4.2020-20.4.2020
לא תתאפשר הגשה באיחור.

אופן ההגשה:

 1. יש למלא לינק הרשמה
 2. יש לשלוח מסמכים למייל [email protected]
 3. מייל אישור ותשובה אודות קבלת מסמכים, תישלח לסטודנט

קריטריונים לפסילת בקשה:

 1. סטודנט שהורשע בוועדת משמעת
 2. סטודנט אשר לא שילם דמי רווחה
 3. אי הגשת מסמכים באופן מלא כנדרש
 4. אי עמידה בלוח הזמנים להגשת המלגה

זכאים להגיש מלגה:

 • סטודנטים שתכנית לימודיהם בתש”ף הנה מינימום30 נ”ז 
 • סטודנטים המקבלים הטבה ע”פ חוק חיילים משוחררים(/שירות לאומי)

עדיפות תינתן לסטודנטים הבאים :

 • שסך המלגות שקיבלו לא עלה על 60% משכר הלימוד
 • שקיבלו מלגות סיוע בסכום שאינו עולה על 2,000 ₪
יובהר בזאת כי מלגת קורונה תינתן עד להשלמת גובה שכר הלימוד (לכל היותר) של הסטודנט ובכל אופן לא יעלה על שכר הלימוד האוניברסיטאי כפי שפורסם ע”י המל”ג לתש”ף

תהליך ערר על החלטת הוועדה

לאור הנחיות הממשלה והמעבר למתכונת ” עבודה בחירום” לא יתאפשר הליך ערר, במטרה לפעול במהירות וביעילות בנסיבות שלעיל.

סטודנטים שאינם זכאים להגיש בקשה למלגה

 • סטודנטים שלימודיהם מומנו  במלואם ע”י גורם מממן כגון : המוסד לביטוח לאומי, צה”ל, מימון מקום העבודה ,מימון משרד ממשלתי ( מנהל הסטודנטים במשרד הקליטה)
 • סטודנטים שקיבלו מלגות עידוד מהחוגים שימור ותאטרון בתש”ף

מסמכים נדרשים:

 1. צילום תעודת זהות סטודנט +ספח פתוח.
 2. מכתב פיטורין בשל משבר הקורונה מתאריך 15.2.2020
 3. מסמכי יציאה לחל”ת מתאריך 15.2.2020
 4. מכתב פיטורין שלו ושל בן/ת הזוג ממועד 15.2.2020
 5. עובר ושב של חודשים פברואר ומרץ 2020 (אם יש חשבונות נפרדים לבן/בת זוג, נא לצרף).