M.A. בניהול וכלכלה בשנה וחודשיים בלבד!

התכנית תתקיים במשך 4 סמסטרים (שנה ורבע). הלימודים יהיו משולבים. חלק מהלימודים יתקיימו בקמפוס המכללה האקדמית גליל מערבי  וחלק מהלימודים יהיו בזום.
שנה א’, סמסטר חורף ואביב הלימודים ייערכו בקמפוס המכללה האקדמית גליל מערבי, סמסטר קיץ וסתיו בחסות מכללת תל חי– יילמדו ברובם בזום. השיעורים הפרונטאליים בשנה ב’ יתקיימו בקמפוס המכללה האקדמית גליל מערבי.
הלימודים במסלול שמותאם לאנשים עובדים, יתקיימו במהלך ימי חמישי (במחצית השנייה של היום) וימי שישי.

במהלך שנה א’ הלימודים יתקיימו במשך 8 עד 10 שעות בשבוע,  בימי חמישי אחרי הצהריים וימי שישי בבוקר.
גם בשנה ב’, הלימודים יתקיימו במשך 8 עד 10 שעות בשבוע אשר שוב, תתחלקנה בין ימי חמישי אחרי הצהריים וימי שישי בבוקר. בנוסף, בשנה ב’ הסטודנטים יהיו מעורבים בכתיבת עבודת סמינריון שמשלבת ידע מקורסים מתכנית הלימודים.  לצורך כך פינינו עוד 3 שעות בשבוע בסמסטרים ג’ ו-ד’ אשר תוקדשנה למפגשים אישיים.