.B.A בכלכלה דו חוגי

מה נלמד?

תכנית הלימודים תעניק לסטודנט במסלול ללימודי כלכלה ידע בסיסי בתחום הניהול לצד ידע מורחב בתחום הכלכלה. השילוב בין השניים מאפשר התמחות בפן הניהולי של מקצועות הכלכלה ומקנה מיומנויות בתחומי כלכלה מגוונים.
הידע הנרכש יוצר חיבור בין התיאוריה הכלכלית לבין יישומה. הבסיס התיאורטי מקנה כלים להבנתם של תהליכי קבלת החלטות, מבנה שווקים, פעילות של מערכת הבנקאות, קשרי הגומלין בין השווקים, ניתוח מאקרו כלכלי וניתוח אקונומטרי של נתונים כלכליים. כלים אלה מאפשרים תמחור מגוון המוצרים כולל מוצרים פיננסיים, תומכים בהבנת השפעתה של מדיניות פיסקלית ומוניטרית על המשק ועל צמיחה כלכלית, ניתוח מגמות בשווקים שונים כגון: שוק הדיור, שוק ההון, שוק העבודה, שווקים בינלאומיים כולל שווקי מטבע חוץ ועוד.
המסלול הדו-חוגי כלכלה וניהול מציע, בנוסף לקורסי ליבה, קורסים מתקדמים כגון מסחר בינלאומי, כלכלת עבודה, כלכלה עירונית, קורסים בתחומים משיקים כמו מדעי קוגניציה, מחשבה מדינית, מדעי נתונים וכן התנסות מעשית (פרקטיקום).
ניתן לשלב לימודי כלכלה עם לימודי חשבונאות ומימון וכך לרכוש כלים והבנה ולהרחיב את הידע בשני תחומי הלימוד.

בין הקורסים הנלמדים:

מיקרו ומקרו כלכלה, מימון הפירמה, אקונומטריקה, מסחר בינלאומי, כלכלת ישראל, יישומי מחשב בכלכלת עסקים, מדעי נתונים לכלכלנים ועוד.