נוהל התאמות סטודנטים/יות בשירות מילואים

עודכן ביום 1.11.2023

בהתאם לכללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים) תשע”ב  2012  תעניק המכללה התאמות למשרתי מילואים. ההתאמות יטופלו ויעודכנו  על ידי רכז/ת המילואים בדקנט הסטודנטים. [email protected] :         או בהודעה בוואצאפ בסלולארי של הדקנט:   052-2513313

  1. היעדרות משיעורים ודחיית לימודים

א. סטודנט זכאי להעדר בתקופת שירות מילואים ללא הגבלה לרבות מבחינות ומהגשת עבודות (בהתאם לסעיף 4 א לחוק) .בנסיבות חירום זכאי הסטודנט  להיעדרות יום לימודים אחד נוסף בסמוך לתום השירות ואם נעדר מעל 10 ימים בנסיבות חירום יהא זכאי ליום היעדרות נוסף על כל 10 ימי מילואים.

ב.  סטודנט הורה ( לילד מתחת לגיל 13) שבן או בת זוגו  שירת במילואים זכאי להיעדר משיעורים, בכל יום בתקופת שירות המילואים, למשך שתי שעות לימודים עד השעה 10:30 ובלא הגבלה החל מהשעה 15:00 ללא פגיעה בזכאות להיבחן או זכאות לציון מיטיב (סעיף 4 א(2) ), בנסיבות חירום זכאי סטודנט הורה שבן /ת זוגו שירתו במילואים מעל 10 ימים להיעדר יום נוסף על כל 10 ימים אך לא יוכל להיעדר יותר ימים.

  1. זכות לקורס חוזר ללא תשלום

שירות מילואים של 10 ימים לפחות במצטבר בקורס סמסטריאלי או 20 ימים מצטבר בקורס שנתי מזכה בקורס חוזר ללא תשלום בתנאי שלא נבחן, כנ”ל לסטודנט הורה שבן/ בת זוגו במילואים.

  1. הגשת מטלות

נעדר סטודנט בשל שירות מילואים במועד שנקבע להגשת מטלה או בסמוך לו, יידחה מועד הגשת המטלה או מטלה חלופית בהתאם להחלטת המרצה, במספר הימים לפחות שבהם שירת במילואים; היה השירות שירות מילואים בנסיבות חירום, במצב מיוחד או בהתראה קצרה, יידחה המועד ב-10 ימים או במספר הימים שבהם שירות במילואים, לפי הגבוה; הוראות סעיף קטן זה יחולו גם על סטודנט הורה שבן או בת זוגו שירתו בשירות מילואים או בשירות מילואים בנסיבות חירום, במצב מיוחד או בהתראה קצרה, בהתאמה.

  1. מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים וקורסי הכשרה מעשית

הפסד קורס, מעבדות, סמינריונים, סדנאות, סיורים וקורסי הכשרה מעשית:

  • סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים ממעבדה /סמינריון/סיור/סדנה או הכשרה מעשית, יוכל להשלים את שהחסיר, או יוכל להשתתף במועד מאוחר יותר ללא תשלום נוסף, או לקבל פטור מהשתתפות.
  • בכל מחלקה ויחידה אקדמית תפורסם רשימת דרישות ההשלמה בקורסים הרלוונטיים. הרשימה תגובש ע”י היועץ לענייני סטודנטים שיהיה גם אחראי לייעוץ בעניין משרתי המילואים במחלקה. זאת בהתייחס בין השאר, למהות הקורס ובתיאום עם המרצה הנוגע בדבר.
  • המכללה תאפשר השלמה, או פטור מהשתתפות או השתתפות במועד מאוחר יותר כאמור בסעיף זה גם לסטודנט הורה שנעדר בשל שירות מילואים של בן או בת זוגו כאמור בסעיפים א ו ב.
  1. בחינות

סטודנט שנעדר בשל שירות מילואים או סטודנט הורה שנעדר מבחינה בשל שירות מילואים של בן/בת הזוג רשאי להיבחן במועד נוסף על כל מועד ובכל קורס  שהפסיד בנסיבות הבאות:

א. שירת 10 ימי מילואים לפחות במצטבר במהלך תקופת הבחינות

ב. בסמסטר הסמוך לבחינות שירת 10 ימי מילואים רצופים לפחות

ג. בסמסטר הסמוך לבחינות שירת 21 ימי מילואים במצטבר

ד. שירת בנסיבות חירום/ מצב מיוחד/ התראה קצרה 5 ימים רצופים לפחות במהלך תקופת הבחינות או בסמסטר הסמוך לה.

ה. שירת בנסיבות חירום/ מצב מיוחד/ התראה קצרה 21 ימים מצטבר בסמסטר הסמוך לבחינות

              6.קביעת מועדי השלמת הבחינות:

מועדי השלמת הבחינות שהחסיר הסטודנט ששירת במילואים יקבעו לפי אחת מהאפשרויות הבאות:

א. תוך 45 יום ממועד הבחינה האחרון.

ב. בסמסטר העוקב לסמסטר שבו בוצעה הבחינה

ג. כל מועד אחר בהסכמת הסטודנט ולכל המאוחר בשנת הלימודים העוקבת.

הערה: מועד נוסף אינו שולל זכאות ל2 מועדי בחינות.

             7.היעדרות מבחינה המהווה תנאי קדם להמשך לימודים :

זכאי משרת המילואים או סטודנט הורה שבן זוגו משרת שנעדר מבחינה המהווה תנאי קדם או

ממטלה ללמוד על-תנאי בקורס מתקדם או בשנה המתקדמת עד להשלמת הבחינה או המטלה.

             8.השלמת חומר לימוד

הסיוע להשלמת החומר הלימודי יעשה באחת הדרכים הבאות:

א. המכללה תסייע לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים בהשלמת חומר הלימוד שהפסיד באמצעות מתן  הדרכה, חונכות, שיעורי עזר, חומרי עזר.

ב.  בעד כל יום שנעדר זכאי להטבה שוות ערך ל- 50 צילומים להשלמת החומר.

כמו כן השלמת חומר לסטודנט שנעדר בשל שירות מילואים תיעשה בהתאם לאפשרויות הבאות: (אינו חל על קורסים מעשיים)

א.  האזנה או צפייה בשיעורים שנעדר מהם.

ב. קבלת סיכומים כתובים שנערכו באופן רשמי  ע”י החוג

ג. הפנייה לחומר עיון עצמאי בספרות או מאמרים.

ד. מתן שיעורי תגבור פרטניים ( שלא על ידי חונך שהוא ממחזור הלימודים של הסטודנט).

             9. טפסים:

טופס הגשת ולת”ם

כללי זכויות הסטודנט (התאמות לסטודנטים המשרתים בשירות מילואים, התשע”ב  2012)

 

              10.ספרייה:

הענקת עדיפות בשאילת ספרים ובכמותם בתקופה הסמוכה לשירות המילואים.

             11.רישום לקורסים:

סטודנט שזומן לשירות מילואים וצפוי להיעדר בתקופת ההרשמה לקורסים, זכאי לרישום מוקדם לקורסים בהתאם לנוהלי המכללה.

             12.הארכת לימודים:

סטודנט ששירת שירות מילואים מצטבר של 150 ימים לפחות במהלך תקופת לימודיו התקנית יהיה זכאי להאריך את לימודיו ב2- סמסטרים, בלי שיחויב בשכר לימוד או בכל תשלום נוסף בשל הארכה זו.

             13.מלגות/ מעונות

המכללה מכירה בשירות מילואים כנקודות זכות בקריטריונים למעונות או למלגות.

             14.נקודות זכות

המכללה תכיר בשירות מילואים כפעילות המזכה ב2- נקודות זכות אקדמיות לתואר. לא יינתנו נקודות זכות על שירות מילואים אם הסטודנט/ית קיבל/ה נקודות זכות עבור פעילות חברתית.