פעילות ציבורית בקמפוס המכללה האקדמית גליל מערבי

 1. מבוא
1.1   המכללה כמוסד להשכלה גבוהה רואה בעקרון חופש הביטוי תנאי יסודי לקיומה. לפיכך היא מבטיחה ומטפחת חופש ביטוי מלא בפעילות האקדמית, התרבותית, החברתית והציבורית בין כתליה, והכל במסגרת חוקי המדינה.
1.2   מטרות תקנון זה הן לקבוע נהלים וכללים לקיום פעילות ציבורית בקמפוס כדי לאפשר חופש ביטוי מירבי, ובלבד שיישמרו חוקי המדינה ויימנעו הפרעות ושיבושים למהלך התקין של ההוראה, המחקר והעבודה במכללה.
 1. פעילות ציבורית בשטחי הקמפוס
פעילות ציבורית בשטחי הקמפוס מותרת בדרכים הבאות:
2.1   הפצת מודעות בשטח הקמפוס
2.2   הפצת חומר כתוב.
2.3   הצבת שולחנות הסברה, לרבות החתמה על עצומות.
2.4   קיום הרצאות, דיונים ומפגשים באולמות סגורים.
2.5   קיום התכנסות, התקהלויות והפגנות בשטח המכללה תחת כיפת השמיים.
 1. נוהל הגשת בקשה לקיום פעילות ציבורית
3.1   מבקש המעוניין לקיים פעילות ציבורית כמתואר בסעיף 2 לעיל, יפנה לדקן הסטודנטים באמצעות טופס בקשה (נספח א’), ויקיים את הפעילות רק לאחר שקיבל אישור בכתב לקיומה. במקרים חריגים, כאשר הפעילות המבוקשת הינה בתגובה לאירועים אקטואליים, ניתן להגיש בקשה לקיום פעילות עד 24 שעות לפני קיומה, תוך ציון הפעילות כדחופה, על גבי טופס הבקשה.
3.2   מועדים
3.2.1  בקשה להקצאת חדר או אולם תוגש לפחות 14 ימי עבודה לפני מועד האירוע.
3.2.2  בקשה להצבת שולחן תוגש לפחות 7 ימי עבודה לפני המועד להצבתו.
3.3   תוכן הבקשה
הבקשה תכלול את הפרטים הבאים:
3.3.1  תיאור אופי הפעילות המתוכננת, המועד המוצע, שמות ופרטים מזהים של הפעילים ועיסוקם ומספר המשתתפים הצפוי.
3.3.2  שמות מארגני הפעולה, כתובתם ופרטי זהותם האישית של החתומים על הבקשה ואשר מקבלים על עצמם אחריות לקיום הפעילות בכפוף לתקנון זה.
 1. קיום הפעילות
4.1   פעילויות ציבוריות בקמפוס תתקיימנה תוך שמירת הכללים שלהלן:
4.1.1  אין בפעולה עבירה על חוקי מדינת ישראל, ואין היא עומדת בסתירה למטרות המכללה ועקרונותיה.
4.1.2  הפעולה אינה גורמת להפרעה למהלך התקין של הלימודים, ההוראה, המחקר או העבודה במכללה.
4.1.3  מארגני הפעולה וקהל המשתתפים שייכים לקהילת המכללה.
4.1.4  הפעילות מיועדת לציבור הסטודנטים וליתר חברי קהילת המכללה.
4.1.5  הפעילות תקויים בתנאים שיבטיחו שמירת שלום הציבור וביטחונו, ובתיאום עם מחלקת הביטחון של המכללה.
4.1.6  הפעילות המבוקשת לא תגרום נזק לרכוש המכללה, לרבות מבנים, גדרות, גנים ושטחי ציבור אחרים.
4.1.7  הפעילות אינה בעלת אופי מסחרי.
4.2   אין במתן האישור לקיום פעילות משום הסכמה לתוכנה ואין המכללה רואה בכך כל נטילת אחריות מצדה.
 1. תליית מודעות
5.1   לוחות המודעות בקמפוס מיועדים למודעות מטעם קהילית המכללה שעניינם תרבות, חברה, פעילות ציבורית ושירותים המוצעים לסטודנטים על ידי המכללה ואגודת הסטודנטים.
5.2   מודעות ניתן לתלות אך ורק על גבי לוחות המודעות המיועדים לכך; המבקש להפיץ מודעות על גבי לוחות המודעות שנועדו לכך יביא את המודעות לאישור הדקן. תליית המודעות תיעשה בידי נציג הדקן; קיים איסור על תליית מודעות באופן פרטי, למעט מודעות בנושאים כגון מכירת טובין, הצעות עבודה וכו’ במקומות המיועדים לכך.
5.3   גודל הפרסום לא יעלה על חצי גליון, והדקן או מי שהוסמך על ידו רשאים לקבוע הגבלות לעניין גודל המודעה, תדירות הפצתה ומספר המודעות וסדרי נוהל אחר לפי שיקול דעתם.
5.4   אסורה תליית מודעות שיש בתוכנן משום עבירה על החוק.
5.5   אין לתלות מודעות על לוחות של חוגי הלימוד ובתי הספר, המיועדים לפרסום ידיעות הקשורות ללימודים בלבד.
5.6   על המודעות חייב להיות מודפס שם הגורם האחראי לתוכנן. אין להוסיף פרטים אלו בכתב יד למודעות שהודפסו על יד גורם חיצוני כלשהו. הפצת המודעות תיעשה בכפוף לאפשרויות הטכניות.
 1. הצבת שולחנות הסברה
6.1   הצבת השולחן
6.1.1  המבקש יציב שולחן אשר יועמד לרשותו על ידי נציג דקנט הסטודנטים על פי הנוהל שייקבע על ידו.
6.1.2  הרשות להציב שולחן מתייחסת לשולחן משרדי שמידותיו אינן עולות על 150 ס”מ אורך, 100 ס”מ רוחב, 100 ס”מ גובה.
6.1.3  המיקום המדוייק של כל שולחן יאושר במסגרת נספח א’.
6.1.4  בתום יום הפעילות המבקש אחראי להחזיר את השולחן למקום ריכוז שייקבע על ידי נציג דקנט הסטודנטים, ולהחזירו
             למחרת לשטח, עם חידוש הפעילות, הכל בהתאם לאישור הדקן.
6.1.5  האישור מוגבל לשולחן אחד בלבד.
6.2   הפעלת השולחן
6.2.1  השולחן ישמש לחלוקת חומר הסברה, החתמה על עצומות, הצגת עמדות ודעות כתובות והדבקת מודעות, ובלבד שלא
             יחרגו משטח השולחן.
6.2.2  הגבלת ההפעלה:
מפעיל השולחן אחראי לכך ש:
6.2.2.1  הפעלת השולחן תיעשה בצורה תרבותית ושקטה.
6.2.2.2  ההפעלה תיעשה תוך שמירת הסדר והניקיון.
6.2.2.3 המפעיל יימנע מכל פעולה שיש בה כדי לגרום להפרעה לסדר הציבורי.
6.2.2.4 יש להימנע מהתכנסויות יזומות סביב השולחן.
6.2.2.5 חל איסור על הדלקת נרות בשטח השולחן ובסביבתו.
6.2.3  השולחן לא ישמש כבמה לנאומים, ולא ייעשה בו ובסביבתו שימוש במגבירי קול לסוגיהם השונים.
6.2.4 כל מפעיל אחראי לכך שהפעלת השולחן וחלוקת חומרי ההסברה ייעשו בדרך שאין בה משום עבירה על חוקי המדינה
             ו/או שאין בה משום הסתה לעבור על חוקי המדינה.
 1. אסיפות תחת כיפת השמיים
7.1   התכנסות לאסיפה או להפגנה תחת כיפת השמיים יכולה להתקיים במקומות אשר יאושרו מפעם לפעם על ידי הדקן. חל איסור על קיום אסיפות והפגנות באולמות או בשטחים סגורים.
7.2   המקומות המפורטים להלן אושרו על ידי הדקן למטרה זו, והם בתוקף עד אשר ישונו:
7.2.1  רחבת שבדיה
7.2.2 המדשאה ליד ביה”ס לניהול
7.2.3  המדשאה בחזית בנין לימודי סביבה
7.3   בהתכנסות יכולים להשתתף סטודנטים, עובדים אקדמיים ומנהליים מהמכללה האקדמית גליל מערבי בלבד.
7.4   אין להשתמש באמצעי הגברה מכל סוג שהוא, אלא בכפוף לתנאים שייקבעו על ידי הדקן.
7.5   מארגני האסיפה אחראים לכך שהאסיפה תקוים תוך שמירת הסדר הציבורי ומניעת הפרעה לפעילות הלימודים והעבודה הסדירה של המכללה; כמו כן אחראים המארגנים לדאוג לכך שהאסיפה תקוים תוך שמירת חוקי המדינה.
 1. הקצאת חדרים ואולמות
8.1   המכללה תתיר, במידת יכולתה, לקבוצות סטודנטים לעשות שימוש בחדרי לימוד ואולמות לצורכי פגישות, הרצאות, דיונים ומפגשים בכפוף לאישור מראש על פי תקנון זה:
8.1.1  המבקש רשאי להגיש בקשה לשימוש בחדרים באופן סדיר, לצורך דיונים פנימיים בלבד ובכפוף להוראות ולתנאים
             המפורטים בתקנון זה.
8.1.2 השימוש הנ”ל בחדרים ובאולמות מיועד אך ורק לתלמידי המכללה.
 1. נוהל הדיון בבקשה לקיום פעילות ציבורית
הדקן יבדוק את הפרטים הקשורים לפעילות המבוקשת ויחליט לגבי הבקשה, על פי העקרונות המפורטים בתקנון זה ועל פי שיקולים רלבנטיים אחרים כפי שיימצאו לנכון, לרבות סידורי ביטחון ובטיחות הנחוצים לקיום הפעילות. הדקן רשאי להיוועץ במידת הצורך עם גורמים אחרים הנוגעים בדבר.
 1. החלטה לגבי הבקשה
החלטת הדקן תכלול את הפרטים הבאים:
10.1  היתר או דחייה של הבקשה לקיום הפעילות הציבורית; דחיית הבקשה תנומק בכתב.
10.2  תנאים וסייגים לקיום הפעילות, לרבות התניית קיומה בהסדרי ביטחון הולמים, הצבת סדרנים, שומרים וכיו”ב. המבקש יישא
     בכל הוצאות הביטחון הכרוכות בקיום הפעילות על פי קביעת קצין הביטחון.
10.3  הקצאת שטחים ואולמות או מתקנים אחרים בקמפוס לצורך קיום הפעילות הציבורית.
10.4  הוראות מחלקת המשק והביטחון בעניין מספר מיקבי של משתתפים, מיקום הפעילות, נוהלי מכירת כרטיסים, שימוש
                  באמצעים אורקוליים וכיו”ב.
10.5  פירוט המועדים והשעות בהם תותרנה הפעילויות הציבוריות.
 1. ביטול אישור
11.1  המכללה רשאית לבטל כל היתר שניתן על ידה ולהפסיק פעילות ציבורית. הנשיא, מנכ”ל ודקן הסטודנטים מוסמכים לתת
 הוראה להפסקת פעילות. נימוקים להחלטה יימסרו למארגנים, לפי דרישתם, תוך פרק זמן סביר.
11.2  נשיא המכללה רשאי להורות, לתקופה שלא תעלה על 30 יום, על השעיית פעילות ציבורית בקמפוס או בחלקו אם לפי דעתו
 קיימים שיקולים של שמירת שלום הציבור. הארכת תוקף הסעיף כאמור טעונה אישור יו”ר הועד המנהל.
 1. העמדה לדין משמעתי
12.1  הפרת נהלים אלה או הפרת הוראה שניתנת על פיהם, הפרת תנאי שהוטל על עריכת אחת הפעילויות המוסדרות בנהלים,
 יגררו העמדת המפירים לדין לפי תקנון המשמעת.
12.2  הדקן רשאי לשלול מהסטודנטים את הזכות לערוך פעילות ציבורית לתקופה שתיקבע.
12.3  ההחלטה כאמור תתקבל רק לאחר שניתנה לסטודנט הזדמנות לטעון את טענותיהם לפני הדקן.
 1. אחריות מארגן הפעילות
13.1  המבקש לקיים פעילות ציבורית נושא באחריות לתוכן מודעה, כרוז וכל חומר כתוב המופץ במסגרת קיום הפעילות. המבקש
 יחתום על כתב שיפוי למכללה לפיו הוא מקבל עליו אחריות לכל הוצאה ו/או נזק שייגרם למכללה או למי מטעמה בקשר
 לחומר הכתוב (כתב שיפוי מצ”ב כנספח ב’).
13.2   המבקש לקיים פעילות ציבורית נושא באחריות לכל נזק שייגרם לאולם, לחדרים, למבנים, לציוד, לגנים ולשטחי ציבור
      כתוצאה מקיום הפעילות הציבורית, אלא אם כן יוכח כי למבקש לא היתה אחריות ישירה לנזק שנגרם.
 1. שונות
אין בהוראות תקנון זה כדי לגרוע מהוראות תקנונים אחרים של המכללה.