תיאור הקורסים הנלמדים בחוג לקרימינולוגיה

אידיאולוגיות בתחום הרווחה החברתית

מדיניות רווחה היא מושג של החיים בחברה המודרנית, פרי מגמות כמו תיעוש ועיור, התפוררות מודל החיים הכפרי חקלאי והולדתן של בעיות בחיי העיר כמו אבטלה, חוסר דיור או טיפול בקשישים. מדיניות רווחה ומידת נדיבותה שונה בין מדינה למדינה ומתעצבת על פי ערכים תרבותיים ואידיאולוגיות חברתיות-כלכליות. קורס זה יגע במגוון תיאוריות ותפיסות עולם חברתיות ובהשלכותיהן על מדיניות רווחה בעולם ובישראל.

אחריות פלילית וענישה – מבט תיאורטי

הקורס ידון באחריותו של מבצע העבירה, בהתבסס על תיאוריות אחריות וענישה.
חלקו הראשון של הקורס יעסוק בשאלה ‘מהי אחריות’, ויתייחס לתיאוריות תועלתניות ולתאורית הגמול. חלקו השני של הקורס יתמקד בעבודות הסטודנטים, תוך מתן רפרטים. בסיום הקורס, על הסטודנטים להגיש עבודת פרו-סמינר. הנחיות לכתיבת העבודה יינתנו במהלך הקורס. הקורס מעודד חשיבה ביקורתית.

גבריות ואבהות בעידן המודרני

הקורס יעסוק בהתפתחות ההיסטורית ובהיבטים חברתיים ופסיכולוגיים של גבריות ואבהות.  יינתן דגש על ההבנות העדכניות של פרקטיקות של גבריות ועל מקומם של גברים כהורים, על פי עולם המחקר וביחס למציאויות בחברה הישראלית.
מעצם היות גבריות ואבהות שתי תופעות מרכזיות הנוגעות לחייו של כל אדם – לצד החשיפה לשיח על מגדר ותפקידי מגדר כערוץ להבנה של יחסים חברתיים – עשויים הסטודנטים להיתרם גם ברמה האישית מהעמקת ההכרות עם תופעות אלו בעולמם.

דיני עונשין א’+ב’

הכרת הדין הפלילי בישראל, בהתבסס על החקיקה והפסיקה. הסטודנטים ילמדו את עקרונות המשפט הפלילי, תוך בחינת מקרים ופסקי דין. הכרת הדין הפלילי בישראל, בהתבסס על החקיקה והפסיקה. הסטודנטים ילמדו את עקרונות המשפט הפלילי, תוך המתמקדות בסייגים המעניקים פטור מאחראיות פלילית, וכן בחינת מקרים ותיקים אשר נידונו בבתי המשפט בישראל ואשר עמדו על סדר היום הציבורי.

דרכי הענישה הפלילית

הקניית ידע בסיסי בנושאים הקשורים להתפתחות הענישה משחר ההיסטוריה ועד לתקופה המודרנית. בחלק הראשון של הקורס יושם דגש על התפתחותה המוקדמת של הענישה ודיון  בהיבטים פילוסופיים-מוסריים, דתיים, חברתיים ופסיכולוגיים של הענישה תוך התמקדות על פרוט מטרות הענישה בעבר וכיום. בחלק השני של הקורס יושם דגש על מגוון דרכי הענישה, יישומן, יתרונותיהן וחסרונותיהן והשימוש בהן כפונקציה לשינויים שחלו בחברה המערבית במאה האחרונה. בחלק זה ייבחנו המאסר והשפעתו וחלופות מודרניות למאסר. בנוסף, יידונו בקורס נושאים הקשורים לענישה הפלילית: תהליך הענישה הפלילית, אחידות בענישה, עבודת המשטרה והצעת אלטרנטיבה לענישה הפלילית כפי שמתבטאת בגישה האבוליסיוניסטית לענישה.

האקולוגיה של הפשיעה- קרימינולוגיה סביבתית

הגישה האקולוגית גורסת כי היחסים הדינמיים בין האדם לבין מאפייני הסביבה הפיזית או החברתית, משפיעים באופן הדדי על שני הצדדים. במילים אחרות, האדם מעצב את סביבתו וכן מעוצב על ידה. בקורס שלפנינו תערך סקירה של הגישות התיאורטיות המרכזיות, המסייעות בהבנת נושא האקולוגיה של הפשיעה. כמו כן, יידונו מחקרים בסיסיים ועכשוויים המצביעים על החשיבות הטמונה בהתמקדותה של גישה קרימינולוגית זו בהיבטים סביבתיים כמו מיקום ומרחב, בכל הנוגע להבנת הגורמים המובילים לביצוע הפשיעה וצמצום ממדיה. הדיון בסוגיות הקורס יכלול התייחסות לנושאים, כגון: “נקודות חמות” (Hot Spots), “התקת הפשיעה” וכן “דיפוזיה של אפקט המניעה” במרחב. נושאי סיכום הקורס יוקדשו בין היתר, לדיון בכיוונים עתידיים במחקר בתחום פשיעה, מיקום ומרחב, כמו כן במחקר שימושי לגבי קרימינולוגיה ושיטור ממוקדי מקום.

השואה- סוגיות נבחרות

מטרת הקורס לפרוס בפני הסטודנט תמונה רחבה של השואה תוך התמקדות בשאלות יסוד ודילמות חברתיות ואנושיות. בקורס ידונו היבטים שונים של תקופה זו על ידי עיון במסמכים, תעודות ומחקרים העוסקים בסוגיות הנדונות.

התערבויות

הקורס יעסוק במודלים שונים להבנת ההתמכרות, על פי גישות שונות בינהן גישות פסיכולוגיות, קוגניטיביות, התנהגותיות ונוירו-ביולוגיות. כמו כן יוצגו מודלים שונים להתמכרות בינהם מודל ההומאוסטזיס והתהליכים המנוגדים, ומודל ה – incentive sensitization של רובינסון וברידג’, והמערכות המוחיות המעורבות בתהליך ההתמכרות: מערכת הגמול, מערכת הלמידה, הקשב, המוטיבציה והשליטה. לבסוף יוצגו דרכי התערבות וטיפול בהתמכרות, בינהן טיפול תרופתי, מודלים של הפחתת נזק, קהילות טיפוליות ותוכנית 12 הצעדים ומודלים של מניעה

התעללות והזנחה של ילדים

התעללות והזנחה של ילדים היא תופעה חוצת שכבות חברתיות שהמודעות לה ולהשלכותיה הולכת וגוברת בעשורים האחרונים. ישנם ילדים החווים התעללות רגשית, פיזית או מינית, על ידי אנשים מהמעגל המשפחתי שלהם או מחוצה לו, באירוע יחיד או באירועים מתמשכים. בקרב עבריינים אנו נוכחים כי קיים קשר חזק בין פגיעות וקורבנות  בילדות ובין בעיות אישיותיות ומסלולי חיים הרסניים. הקורס יעסוק במאפיינים השונים ובהשלכות של סוגים שונים של התעללות והזנחה בילדות, ובדרכי הטיפול בילד הנפגע ובסביבתו הקרובה.

ויקטימולוגיה

מטרת השיעור הינה להפגיש את הסטודנט עם נושא הקורבנות. במסגרת זו נתוודע למושג ‘קורבן’, לגישות השונות להבנת הקורבנות, לטיפולוגיה של קורבנוֹת ולהסברים לקורבנוּת. יתרה מכך, יערך במהלך הקורס דיון בנוגע לקורבנות כבעיה חברתית והשלכותיה על החברה, כמו גם, הצגת אסטרטגיות שונות להתמודדות חברתית עם קורבנות (מדיניות הטיפול, שיקום ופיצוי הקורבן), בליווי הדגמה בנושא.

 חברה ישראלית

הקורס עוסק בהתגבשותה והתפתחותה של “החברה הישראלית” ובאופן בו היא נחקרת במסגרת הדיסציפלינה הסוציולוגית. בהתאם לכך הקורס יבחן את המבנה והמאפיינים היחודיים של החברה הישראלית מראשית הציונות ועד ימינו, תוך שימוש בפרספקטיבות סוציולוגיות שונות המתאימות לחקר החברה הישראלית. המטרה של הקורס להקנות ידע, כלים לניתוח ופיתוח חשיבה ביקורתית. השיעור יתמקד במבחר שאלות יסוד כגון המשכיות ושינוי; יחסי מדינה-חברה; הגירה-עלייה-קליטה; סכסוך, מלחמה וצבא; כלכלה חברה ושסעים חברתיים.

טיפול באלימות גברים בזווית רגישת מגדר

התנהגות אלימה הינה נדבך נורמטיבי בתהליכי החברות של בנים ומהווה מרכיב מרכזי בגיבוש הזהות הגברית. קורס זה יתמקד באתגר הגדול שניצב בפני אנשי טיפול העובדים עם גברים עבריינים שאלימות הפכה  למוטיב מאפיין בחייהם. הקורס יעסוק באידיאולוגיות גבריות, בקשיים של פניה לקבלת עזרה ושל נטישת האלימות, ובדרכים רגישות מגדר להתערבויות קליניות עם אתגרים אלו. הקורס יכלול  התנסות חווייתית של קיום ראיון עם גבר בוגר טיפול וניתוחו בכיתה.

מבוא לסוציולוגיה

הקניית מושגי יסוד בסוציולוגיה, הכרת החשיבה הסוציולוגית ודרכי המחקר הסוציולוגי, סקירה וניתוח גישות תאורטיות שונות. החברה הישראלית תשמש בכל נושאי הלימודים מוקד התייחסות והשוואה. הקורס יערוך הצגה, ניתוח וליבון של הגישה הסוציולוגית כפי שבאה לביטוי בחקר החברה האנושית.קורס זה מבקש להניח את היסודות להקניית השפה הסוציולוגית המקובלת והביקורתית ובדרך זו להקל על הבנתם של נושאים חדשים ותחומים שיוצגו בקורסים נוספים. מטרת הקורס להגביר בקרב הסטודנטים את המודעות לתהליכים וכוחות חברתיים המעצבים את החברה, תוך הקניית כלים בסיסיים לחשיבה סוציולוגית ביקורתית.

מבוא לסטטיסטיקה ושימושי מחשב

מטרת הקורס הינה הקניית הבנה בסיסית במושגי היסוד של הסטטיסטיקה ויישומם במחקר החברתי. הקורס נותן לסטודנט כלים נדרשים לקריאת מאמרים מקצועיים בתחומי המחקר החברתי והכנה לקראת ביצוע תהליכים של ניתוח נתונים בסיסי. בסמסטר א’ יעסוק הקורס במדדים השונים המרכיבים את הסטטיסטיקה התיאורית. בסמסטר ב’ נתמקד בשיטות בסיסיות בהסקה סטטיסטית ונכיר שיטות לניתוח נתונים ולבדיקת השערות בשני המודלים המרכזיים במחקר החברתי: מודלים השוואתיים ומודלים של קשרים.

מבוא לפסיכולוגיה

היכרות עם הפסיכולוגיה כמדע בסיסי, התופעות שהיא חוקרת, שיטות המחקר שלה ויישומיה. למידת שיטות יעילות לאיסוף ידע רלבנטי, למיונו וליישומו לצורך העניין הנדון. למידת שיטות להבנה מקיפה ומעמיקה של ידע בתחומים שונים של הפסיכולוגיה. התנסות בייצור ידע פסיכולוגי מדעי והתנסות ביישום ידע פסיכולוגי לחיי היומיום.

מבוא לפסיכופתולוגיה ועבריינות

הכרות עם מושגי יסוד בפסיכופתולוגיה והצגה של המגוון הרחב של המצבים הנפשיים הפתולוגיים, אפיוניהם, והדינאמיקה המפעילה אותם, התיאוריות המסבירות אותם ודרכי הטיפול השונות. בנוסף, הכרת השימוש במערכת הסיווג והאבחון (DSM-IV, ICD-10), וקישור של מצבים נפשיים פתולוגיים לעבריינות.
*ציון עובר בקורס 65

מגדר פשיעה וקורבנות

חלקו הראשון של הקורס יוקדש לתאור מעורבות הנשים בפשיעה כקרבנות. היקף התופעה וסוגי העבירות המבוצעות נגדן, כגון: אונס, רצח, מעשים מגונים, הטרדות מיניות, תקיפה פיסית ועוד. הצגת  תאוריות שונות להסבר התופעה  ודיון בה  מזוויות שונות: יחסה של המערכת המשפטית, מדוע הן נשארות עם התוקף ועוד. החלק השני יוקדש לנשים פושעות ועברייניות: דיון במאפייני הפשיעה ודפוסיה המיוחדים ,ייחודיותה וההתמודדות איתה. הכרות עם תאוריות מרכזיות בתחומים אלה ודיון בסוגיה: האם יש קשר בין קורבנות נשים ופשיעת נשים.

מודלים של טיפול בעבריין

הכרות עם הגישה המודרנית בטיפול. בהתאם לגישה זו, ההתייחסות הטיפולית היא הוליסטית ורב ממדית. מטרת הטיפול היא למלא את החסכים, לרפא את הפתולוגיה וללמד את העבריין טכניקות הסתגלות והתמודדות במסגרת המשפחתית, התעסוקתית והחברתית.  לימוד עקרונות הגישה ויישומה בתהליך הטיפולי בעבריינים.

מימדים של אלימות

הסמינר יבחן מגוון סוגים של התנהגויות אלימות מנקודת מבט סוציולוגית-תרבותית ברמת המקרו והמיקרו, תוך ניסיון למצוא הסברים תיאורטיים לסוגים שונים של התנהגות אלימה ובחינת מודלים תיאורטיים המתייחסים לסוגיה זו. במסגרת הסמינר יידונו תופעות כגון: אלימות מילולית, איומים, תקיפה פיזית, רצח וכד’. כמו כן, יבחנו תופעות כגון: אלימות במשפחה ובין בני זוג, אלימות בספורט ובמוסדות החינוך, הקשר בין תקשורת ואלימות, אלימות במקומות העבודה והשלכותיה ועוד.

מיעוטים במערכת אכיפת החוק

הקורס  הנוכחי יבחן את מעמדן של קבוצות מיעוט (ערבים, נשים, מהגרים…) במוסדות אכיפת החוק בישראל אל מול מוסדות נותני שירות אחרים (דוגמת הביטוח הלאומי, בנקים…) משתי נקודות מבט: הן כצרכני שירות והן כמועסקים מטעם הארגונים השונים. הקורס יסקור את התיאוריות והמחקרים השונים המסבירים את מעמדם של קבוצות אלו, ידון בסוגיות הקשורות ליחסי רוב ומיעוט בחברה הישראלית ויבחן את האופן שבו יחסים אלו משתקפים בתפקודם של המוסדות הציבוריים בכלל ומערכת החוק והמשפט בפרט.
מטרת הקורס, לספק לסטודנטים מסגרת תיאורטית שתסייע בהבנת הקשר שבין קבוצות מובחנות בחברה  ופעילותם של מוסדות נותני שירות, להרחיב את ההבנה של סטודנטים לגבי המבנה החברתי של ישראל וכן לגבי תהליכים חברתיים ותרבותיים בישראל ובעולם כיום ולסייע לסטודנטים לאמץ יכולת חשיבה וניתוח ביקורתיים כלפי תהליכים חברתיים

משפחה, הורות  ופשיעה

הקורס יעסוק באופן בו התא המשפחתי, הורות והורים משפיעים על נטיית פרטים במשפחה לקונפורמיות או לעבריינות ופשיעה, תוך ניתוח פרופיל התא המשפחתי, תפקודו, רקע ההורים ומאפייני פרטים במשפחה. ניתוח מקורות ההשפעה יעשה בהיבט ביולוגי-גנטי, אקולוגי-כלכלי, עבריינות רב דורית, היבט חברתי-סביבתי ופסיכולוגי, בדגש על הבדלים בין ילדי המשפחה והבדלי מגדר. בנוסף, ייבחנו סוגיות העוסקות בהתנהגות הורית והשפעתה על התפתחות אישיות ונטייה לעבריינות בקרב ילדיהם, תוך שימוש בהיבטים תיאורטיים מולטי-דיסיפלינרים וממצאי מחקרים בתחום סגנונות הורות, מצב משפחתי, רקע אישי של הורים כפרטים, תקשורת בין הורים ובין הורים לילדים, קורבנות והורות.

סוגיות במוסדות כוללניים

הכרות  עם בית סוהר ומוסדות נוספים בעלי מאפיינים כוללניים בדרגות ורמות שונות כגון: פנימיות, בתי אבות, דיור מוגן, הוסטלים ואחרים. נתוח תהליכי הסוציאליזציה  ורה-סוציאליזציה. פיתוח ראייה ביקורתית כלפי המבנה ותפקוד המוסדות. פיתוח חשיבה יצירתית לגבי חלופות אפשריות.

סטייה חברתית

היכרות עם הגדרות הסטייה, יחסיותה ומדידתה ועם סוגי הסטייה השונים (עברייניים ולא עברייניים); יצירת תשתית מושגית המאפשרת התייחסות לתופעות של סטייה חברתית ופשע; חשיפה למגוון תיאוריות המסבירות סטייה חברתית ולימוד צורות שונות של סטייה חברתית.

סטטיסטיקה למתקדמים ושימושי מחשב

הקניית  כלים מעשיים בעיבוד נתונים מחקריים סטטיסטיים, באמצעות תוכנת  SPSS. במהלך הקורס ילמד הסטודנט ליישם מבחנים סטטיסטיים בהתאמה למערכי מחקר, השערות וסולמות מדידה של משתנים. קריאת פלט סטטיסטי ודווח מחקרי על תוצאות.
*ציון עובר בקורס 65

סמים מסוכנים

דיון וניתוח תופעת השימוש בסמים מהיבטים שונים. סוגי הסמים והשפעותיהם על ממערכת העצבים,
המוח וההתנהגות האנושית, התפשטות השימוש בסם באוכלוסיה ובקבוצות שונות כגון: נשים,
ספורטאים, נוער ועוד.
ניתוח הביטויים השונים של התמכרות לסם, ברמת הפרט  וברמת החברה, כולל: הקשר שבין סמים ופשע.הצגת דרכים שונות להתמודדות טיפול והתערבות  ודיון על מדיניות חברתית להתמודדות עם הסמים כבעיה חברתית.

עבירות מין

דיון בתופעה של סטיות ועבירות מין. הגדרת התופעה, שכיחות סטיות מין, עבירות מין, פדופיליה, אונס, גילוי עריות ועוד. חקר התופעה הערכת מסוכנות של עברייני מין. תאוריות להסבר התופעה הגורמים והסיבות להיווצרות סטיות מין. הכרת המאפיינים של קורבנות עבירות מין, התגובה החברתית ותוכניות לטיפול.

עבריינות נוער

                                                                                                                                  היכרות עם התופעה של עבריינות נוער מהיבטים שונים: הגדרה, אופי והיקף התופעה בכלל ובישראל בפרט. במהלך הקורס יידונו תיאוריות פסיכולוגיות וסוציולוגיות המנסות להסביר את התהוות התופעה של עבריינות נוער, תהליכים ונסיונות לצמצום התופעה. בנוסף, ייבחנו היבטים חוקיים ומשפטיים הקשורים לעבריינות נוער: חוקים, מעמד חוקי, מוסדות טיפול ורווחה וייסקרו תפקידיו השונים של בית המשפט לנוער. כמו כן, יבחנו דרכים למניעת עבריינות נוער על-ידי מוסדות פורמאליים וסוכני חברות בלתי-פורמאליים.

עבריינות וסטייה: תגובה חברתית ומנגנוני שפיטה

התגובה החברתית לסוגים שונים של סטייה ועבריינות היא מגוונת ותלוית תרבות. הסמינר הנוכחי מתמקד ביחס החברה כלפי עבירות ועבריינים ובוחן את האופן שבו המאפיינים החברתיים שלהם ושל הצופים בהם מעצבים את התגובה להתנהגותם. הסמינר נועד לאפשר למשתתפיו לערוך הכרות עם מנגנוני שפיטה שונים ועם ההטיות אליהן הם חשופים. הקורס ידון בסוגיות מרכזיות הקשורות לתפיסת חומרה של עבירות ועבריינים, קבלת החלטות בנוגע לענישה, הטיות ואפליות. במהלך הקורס יתבקשו לערוך מחקר כמותי שיבחן את הסוגיות הנ”ל כפי שהם באים לידי ביטוי במציאות הישראלית.

עבריינים וקורבנותיהם

הקורס יעסוק בהצגת טיפוסי עבריינים ומאפייניהם, זאת בתלות במאפייני העבירה, לפני ביצועה , במהלכה ולאחר העבירה שביצעו וכן במאפייני הקורבן. ליבון התחום יעשה תוך הצגת הסברים מדעיים משלל תחומים, כולל תיאוריות פסיכו-סוציאליות, אקולוגיות וביולוגיות, השופכות אור בכל הקשור להתנהגות ואישיות העבריין ובנוגע לקורבנו בהתאמה. העיסוק בתחום יעשה תוך התמקדות במגוון עבירות החל בעבירות אלימות, מרמה, צווארון לבן וכלה בעבירות מין.

פסיכולוגיה חברתית

היכרות עם פסיכולוגיה חברתית, התופעות שהיא חוקרת , שיטות המחקר שלה ויישומיה. למידת שיטות יעילות לאיסוף של ידע רלבנטי, למיון שלו, וליישומו לצורך העניין הנדון. למידת שיטות להבנה מקיפה ומעמיקה של ידע בתחומי הפסיכולוגיה החברתית. התנסות בייצור ידע מדעי בתחומים רלבנטיים. התנסות ביישום ידע מתחומים רלבנטיים לחיי היומיום.

פסיכולוגיה של הפשיעה

ניתוח היבטים שונים בקשר שבין פסיכולוגיה ופשיעה. נעסוק בפרופילים שונים של עבריינים אלימים, אישיות העבריין האלים, ויחסו לסביבתו הקרובה. דיון במאפיינים פסיכולוגיים שונים בעבודתם של סוכני פיקוח חברתי הקשורים בעבודתם עם עולם הפשיעה: סוהרים ושוטרים. התייחסות להיבטים פסיכולוגיים שונים של תהליך היציאה מהמוסדות לחברה ותפקוד בה.

פשע מאורגן

הקורס יתמקד בהיבטים השונים של נושא הפשע המאורגן, כגון: בעיות ההגדרה ומשמעותם מבחינת מדיניות, צורות הארגון, שחיתות ואלימות לדורותיה, פשע מאורגן והגירה. בנוסף לכך תידון ה”מלחמה” בפשע המאורגן, היינו, חקיקה, אכיפה נגד אנשים, ארגונים ושווקים. הדיון בסוגיות הללו יכלול סקירת מחקר בתחום כמו גם, היבטים תיאורטיים.

רב תרבותיות ופשיעה

לבדוק את התיאוריות השונות המסבירות את העבריינות והקרבנות של המהגר בחברה – רב תרבותית. נבדוק את תהליך שיגור הנורמות בחברה רב תרבותית, הכוח של דעות קדומות, הסבר תיאורטי לקונפליקט תרבותי משבר ההגירה. סטיגמאטיזציה ופשעי שנאה נגד הזר והאחר, מעורבות בפשע  של מיעוטים  אתנים עולים חדשים ועברים והתגובה בחברה ובחוק.

שיטות מחקר

הכרות מקיפה עם שאלות יסוד, מטרות, שפה ומאפיינים עיקריים של השיטות המשמשות לייצור, איסוף וארגון ידע במסגרת הגישה המדעית במדעי החברה. הבנת השלבים השונים של המחקר המדעי, סוגי המחקר, כלי המחקר, סולמות מדידה ועוד. הקורס יספק כלים לקריאה ביקורתית של מחקרים וכן יקנה לסטודנט בסיס לתכנון וביצוע עצמאי של מחקרים בתחום מדעי החברה.
*ציון עובר בקורס 65

תיאוריות בקרימינולוגיה

הקורס סוקר את התפתחות המחשבה בקרימינולוגיה. במסגרת הקורס תוצגנה התאוריות השונות תוך ניתוח וביקורת הגישות התיאורטית השונות בנושא הסטיה והעבריינות. הקורס יקנה ידע עובדתי ויכולת אנליטית להבין תהליכים וגורמים של התנהגות עבריינית ויחשפו לדרכים שונות להתמודד עם התנהגויות אלו.
*ציון עובר בקורס 65

תיאוריות של האישיות

הכרות עם המושג “אישיות” בראייה מדעית ביקורתית. הבנת ההבדל בין ההגדרות בשפת היומיום לבין הגדרות הפסיכולוגיה. הכרת הזרמים המרכזיים בתחום הפסיכולוגיה של האישיות, גישות המחקר העיקריות, עקרונות ושיטות בהערכת האישיות

נערות במצוקה

הקורס ידון בתופעת נערות במצוקה בארץ ובעולם, תוך בחינת היקף התופעה, מאפייניה הייחודיים, צורת ביטויה וגורמיה בהיבט פסיכו-חברתי, קרימינולוגי וביולוגי, כמו גם במדיניות ודרכי הטיפול בנערות.

מוסדות שיקום ותקון על רצץ הסטייה והעבריינות

מוסדות  שיקום ותקון משמשים ככלי מרכזי  בטיפול של החברה באוכלוסיות מיוחדות בכלל ובפרט באוכלוסיות במצבי  סטייה חברתית. הקורס יעסוק בהיבטים השונים של מוסדות כוללניים ויתמקד בשלוש מערכות העוסקות בטיפול סמכותי כופה: בית סוהר , בית חולים פסיכיאטרי ופנימיות סגורות למתבגרים עוברי חוק ובמצבי סטייה חברתית. במהלך הקורס ידונו  המאפיינים של החוסים והמאפיינים של אנשי הצוות בכל מוסד וסוגיות תרפויטיות, חוקיות ואתיות מעולם הטיפול המוסדי.
המטרה של הקורס היא להכיר את העולם הייחודי של מערכת ההתערבות הכוללנית. להבין את  מורכבות סביבת העבודה במערכות אלו ולזהות את נקודות החוזק והחולשה בסוג התערבות זו.

היבטים טיפוליים וקהילתיים של שירותי תקון בישראל

שירותי התקון נועדו לשקם אוכלוסיות עברייניות וסוטות . בחלק מהמקרים הם מהווים אלטרנטיבה למאסר.  מטרת הסמינריון להכיר ולהבין  לעומק את פעילות מערכת שירותי התקון בישראל כולל הרקע להקמתם של השירותים, התפתחותם ,תכניות התערבות ייחודיות והמגמות לעתיד.

 לאחר שהסטודנטים ייחשפו למוסדות התקון השונים: שירותי המבחן, קהילות טיפוליות למכורים לסמים , מוסדות שיקום לנוער ועוד, הם יבחרו  נושא אישי למחקרם.
המחקר יעשה בשיטות איכותניות כגון:  תצפית, קבוצת מיקוד, ראיונות מובנים ועוד’.

תקשורת בין אישית בראי הקרימינולוגיה

הקורס יעסוק בסגנונות של תקשורת בינאישית במרחבים בינאישיים ותוך קבוצתיים, בהקשרים חברתיים שונים ובכללם זה העוסק באינטראקצייה עם עבריינים.

היבטיים ביולוגים של עבריינות

הקורס יעסוק בהצגת תיאוריות ביולוגיות להסבר אלימות והתנהגות עבריינית במהלך הקורס הסטודנטים יכירו את התפתחות התיאוריות הביולוגיות החל מהמאה ה-19 ועד היום. יוצגו תפיסות, תיאוריות והסברים מתחום הגנטיקה והתורשה, תיאוריות פסיכו-ביולוגיות, הבטים ביוכימיים והסברים מתחום חקר המוח לעבריינות. כמו כן הקורס יציג את הבסיס הביולוגי להתנהגות חברתית ואנטי חברתית, וידון בבסיס הביולוגי של אמפתיה ואמון מול חוסר רגש חשדנות. התיאוריה וההסברים ישולבו את הפסיכופתיה וההתנהגות אנטי חברתית כמקרי בוחן של התיאוריות. לבסוף הקורס יעסוק  בהיבטים פילוסופיים והשפעת הגישה ביולוגית ענישה, ניבוי ומניעת אלימות.