.B.A בלוגיסטיקה

התוכנית הינה דו-חוגית. היא משתלבת עם החוג לכלכלה או החוג לניהול. מבין שלושת החוגים בבית הספר לניהול. החוג ללוגיסטיקה הינו החוג בעל האוריינטציה הכמותית ביותר.

מתכונת הלימודים נועדה להקנות לתלמידים ידע כמותי בסיסי וכן, כלים ומיומנויות בתחומי הכלכלה והניהול.
התוכנית נועדה להקנות לסטודנטים ידע ישומי בניהול לוגיסטי ובמקביל, להשתלב כאנשי מקצוע כשירים הן במגזר העסקי והן במגזר התעשייתי הציבורי כמנהלים וכיועצים.

התוכנית בנויה כך שהיא תקנה לסטודנטים ידע אקדמי ויישומי בניהול מערכים לוגיסטיים בארגונים עסקיים ותעשייתיים פרטיים וציבוריים ותאפשר להם לאייש משרות ניהוליות בתחומי הלוגיסטיקה בדרג התיכון של ארגונים גדולים כגון חברות עסקיות/תעשייתיות גדולות ומשרות בכירות בארגונים עסקיים/תעשייתיים קטנים.
לתהליך ההכשרה המוצע בתוכנית זו יש חשיבות מיוחדת לאזור הפריפריה, שסובל ממחסור במנהלים בעלי הכשרה מתאימה.