.B.A בסוציולוגיה

תואר ראשון בסוציולוגיה מוצע בסלול לימודים דו-חוגי עם מגוון חוגים נוספים לבחירה.

מסלול דו-חוגי של תואר ראשון בסוציולוגיה ניתן לשילוב עם:

  • החוג לניהול
  • החוג לחינוך
  • החוג לקרימינולוגיה
  • החוג הרב-תחומי

מבנה תכנית הלימודים בחוג לסוציולוגיה

סוציולוגיה היא לימוד וחקר החברה האנושית. הסוציולוגים עוסקים בלימוד שיטתי של פעילויות גומלין בין אנשים, בתופעות חברתיות ובתהליכים ומבנים חברתיים. הסוציולוגיה היא מדע בסיסי המשמש כתשתית לתחומי לימוד ומחקר רבים, כמו: ארגונים, משאבי אנוש, סוציולוגיה של הדת, סוציולוגיה של הרפואה, סוציולוגיה של המדע והטכנולוגיה ועוד. מראשיתה כמדע מודרני הייתה הסוציולוגיה שלובה וקשורה בקשרים הדוקים עם האנתרופולוגיה. האנתרופולוגיה היא לימוד וחקר התרבות האנושית. האנתרופולוגים עוסקים בחקר תרבויות שונות. הלימוד והמחקר האנתרופולוגיים מאפשרים להכיר עושר של תרבויות, ולהבין טוב יותר את האופן שבו חברות, ארגונים וקבוצות פועלים. השילוב שאנו מציעים בחוג מאפשר לסטודנטים להתוודע למגוון התופעות החברתיות והאנושיות המאפיינות חברות אנושיות בצד קבלת כלים מעשיים ללימוד ומחקר והשתלבות בתחומי עבודה שונים הקשורים לאלה.

במסגרת הלימודים בחוג נחשפים הסטודנטים למגוון רחב של נושאים חברתיים. הלימודים מקנים לסטודנטים כלי חשיבה להבנת המציאות החברתית ולאיתור הגורמים המעצבים אותה. באמצעות כלי חשיבה אלו ילמדו הסטודנטים לנתח תהליכים חברתיים ולהעריך מקצועית וביקורתית את המציאות החברתית. במהלך הלימודים מושם דגש על חקר החברה הישראלית. במחלקה נלמדות תיאוריות סוציולוגיות הדנות בבעיות אוניברסליות וישראליות בולטות כגון: ריבוד חברתי, ארגונים, עיור, משפחה, הגירה, קונפליקטים חברתיים, היבטים חברתיים של הרפואה, זקנה, זהות חברתית. במהלך הלימודים לתואר ראשון בסוציולוגיה רוכשים הסטודנטים מיומנויות מחקריות המאפשרות להם להעריך ולבצע מחקרים באופן עצמאי.

הידע הסוציולוגי-אנתרופולוגי מספק השכלה בסיסית רחבה המאפשרת כניסה להתמחויות במגוון רחב של נושאים. בוגרי התואר שלנו מבינים טוב יותר את החברה בישראל ומקבלים מגוון רחב של כלים להשתלב בתחומי עבודה רבים ומגוונים. הידע הנרכש במהלך הלימודים הופך את הסטודנטים שלנו לאזרחים משכילים ומעורבים ותורמים יותר לחברה בישראל.

אנו מציעים לכם להצטרף אלינו למסע מרתק שיאפשר לכם להתפתח מבחינה אישית ולשפר את סיכויי קבלתכם למקצועות מרתקים בשוק העבודה הישראלי