מבנה תכנית הלימודים לתואר ב.א רב תחומי:
התואר הרב תחומי כולל שני תחומי לימוד – מדעי הרוח ומדעי החברה.
מסגרת הלימודים לסטודנטים בתואר חד חוגי, על הסטודנטים לצבור 120 נ”ז
תחום מדעי הרוח: בתחום זה על הסטודנטים לצבור 60 נקודות זכות מתוך 120 נ”ז
תחום מדעי הרוח מורכב משתי חטיבות לימודים:
א. לימודי תרבות (חובה) – 30 נ”ז
ב. לימודי המזרח התיכון ולימודי שואה (חובה) – 30 נ”ז
תחום מדעי החברה: בתחום זה על הסטודנט לצבור 60 נקודות זכות מתוך 120 נ”ז
תחום מדעי החברה מורכב משתי חטיבות לימודים:
א. לימודי מדעי התנהגות (החל מתשפ”ג) – 30 נ”ז
ב. לימודי מדעי החברה (חובה)– 30 נ”ז
מסגרת הלימודים לסטודנטים בתואר דו חוגי: על הסטודנטים לצבור 60 נ”ז בחוג הרב תחומי ו 60 נ”ז בחוג
הנוסף בו הם לומדים.
סטודנטים הלומדים במסלול דו חוגי חייבים ללמוד בשלוש חטיבות בנות 20 נ”ז, באופן הבא: שתי חטיבות
במדעי הרוח (סה”כ 40 נ”ז) וחטיבה אחת במדעי החברה (סה”כ 20 נ”ז).